Psycholog (Poznań)

Konsultacja psychologiczna – Pomocnia Poznań


Chcemy przybliżyć Ci postać psychologa – wyjaśnić, na czym polega jego praca, kiedy warto zgłosić się po pomoc psychologiczną i czego możesz spodziewać się na pierwszej konsultacji.

Kim jest i czym zajmuje się psycholog

Psycholog jest osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze zdrowia psychicznego, które pozwalają mu wspierać klientów w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemami oraz osiągania lepszej jakości życia. Praca psychologa jest wieloaspektowa, oto dwa główne obszary, którymi zajmować mogą się psychologowie:

Diagnoza psychologiczna i opiniowanie

Korzystając z narzędzi takich jak wywiad, obserwacja oraz testy służące do diagnozy psychologicznej, psycholog może stawiać hipotezy dotyczące wpływu zgłaszanych przez klienta problemów na jego ogólne funkcjonowanie – pomagają one w poszukiwaniu źródeł deficytów, pozwalają sformułować indywidualny plan zdrowienia oraz dobrać odpowiednie strategie terapeutyczne.

Psycholog Pomocnia Poznań - zajmujemy się leczeniem zaburzeń lękowych

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia

Są to rodzaje wsparcia, które oferujemy w naszej Pracowni. W zależności od swoich potrzeb możesz sięgnąć po różne formy pomocy psychologicznej.

Jeżeli doświadczasz kryzysu (np. po stracie, wypadku, w obliczu choroby, czy innej trudnej sytuacji życiowej) i potrzebujesz interwencyjnego wsparcia, możesz skorzystać z konsultacji psychologicznych (których częstotliwość i liczbę ustalisz z psychologiem). Podczas takich pojedynczych konsultacji otrzymasz wsparcie w obszarze bieżących problemów, np. w mierzeniu się z doświadczanym przez Ciebie kryzysem czy w podjęciu trudnej decyzji, a jeżeli tym, czego potrzebujesz są konsultacje wychowawcze, może zaoferować Ci je psycholog dzieci i młodzieży.

Psycholog poza wykształceniem psychologicznym może posiadać także przeszkolenie i przygotowanie do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych. Jeżeli wspólnie z psychologiem ustalisz, że odpowiednią dla Ciebie formą wsparcia będzie podjęcie procesu terapeutycznego, umówisz się z nim na pogłębioną, regularną pracę na rzecz poznania siebie oraz lepszego radzenia sobie z codziennym funkcjonowaniem.

Pomoc terapeutyczna oferowana przez psychologa obejmuje radzenie sobie z takimi trudnościami jak m.in. doświadczanie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, niskiej samooceny, zamartwiania się, bezsenności, objawów psychosomatycznych, trudności w regulacji emocji, trudności w relacjach z ludźmi.

W Pomocnia Poznań jako psycholog udzielam pomocy psychologicznej wykonuję m.in. psychoterapię indywidualną, a opieką psychiczną nad dziećmi zajmuje się psycholog dziecięcy

Wyróżnić możemy następujące rodzaje terapii:

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia par
 • psychoterapia rodzin
 • terapia uzależnień

Psycholog/psychoterapeuta – kto jest kim?

W obszarze zdrowia psychicznego możesz spotkać się z następującymi zawodami/rolami:

 • psycholog
 • psychoterapeuta
 • psychoterapeuta w trakcie szkolenia
 • psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • asystent zdrowienia
 • psychiatra

Psycholog jest absolwentem 5-letnich studiów magisterskich na kierunku „psychologia”. Psychoterapeuta oprócz wyższego wykształcenia (najczęściej psychologicznego) ukończył także 4-letnie szkolenie w wybranym ośrodku terapeutycznym.

Przy otrzymaniu odpowiedniej rekomendacji przyjmować może w roli psychoterapeuty także osoba, będąca jeszcze w trakcie szkolenia terapeutycznego. Psychoterapeutą w trakcie certyfikacji określa się natomiast osobę, która ukończyła szkolenie i ubiega się o certyfikat.

Asystent zdrowienia to osoba, która przeszła swój własny kryzys psychiczny i po odpowiednim przeszkoleniu może wspierać osoby w kryzysie oraz ich bliskich. Najczęściej przyjmuje ona w środowiskowym centrum zdrowia psychicznego.

Psychiatrzy to lekarze. Ich rolą jest wprowadzanie leczenia farmakologicznego, które może być wspierające m.in. w leczeniu depresji oraz zaburzeń lekowych. Co więcej, tylko i wyłącznie oni wystawiają recepty, skierowania oraz zwolnienia lekarskie.

Gdzie szukać wsparcia?

W wielorakich placówkach przyjmuje psycholog. Poznań obfituje w różnego rodzaju jednostki świadczące pomoc psychologiczną. Poniżej przedstawiamy, czym one się różnią.

Szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne – konsultacje psychologiczne, psychoterapię, grupy wsparcia – oferują poradnie psychologiczne. Taka poradnia może być samodzielną jednostką lub stanowić część szerzej działającej poradni zdrowia psychicznego.

W poradniach zdrowia psychicznego poza psychologami i psychoterapeutami pomocy udzielają także psychiatrzy i niekiedy również lekarze innych specjalizacji np. neurolodzy.

W środowiskowym centrum zdrowia psychicznego otrzymasz kompleksową opiekę – od diagnostyki, przez leczenie, po rehabilitację.

Jeżeli potrzebujesz pomocy na tu i teraz – całodobowe wsparcie dla osób w kryzysie lub w stanie przedkryzysowym, w tym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych doświadczających przemocy domowej lub świadków przemocy, znajdziesz w punkcie interwencji kryzysowej.

Warto sięgać po wsparcie

Dlaczego zdarza się, że o zdrowie fizyczne dbamy bardziej niż o psychiczne?

Bo zapominamy, że jesteśmy całością. Nie ma zdrowia psychicznego bez troski o ciało ani zdrowia fizycznego bez dbałości o umysł. Dbajmy zatem o swoje zdrowie – jeśli potrzebujemy wsparcia, sięgajmy po nie.

Zatem jeśli doświadczasz cierpienia, dyskomfortu, stanów lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, jeśli zmagasz się z niską samooceną, chcesz popracować nad rozwojem samoświadomości, czy umiejętności radzenia sobie z różnymi życiowymi wyzwaniami, jeśli potrzebujesz wsparcia w osiągnięciu swoich życiowych celów lub podjęciu trudnej decyzji, czy po prostu potrzebujesz przestrzeni, w której będziesz mógł poprzyglądać się swoim trudnościom – umów się na konsultację psychologiczną.

Dobry psycholog – jak go znaleźć w Poznaniu?

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło nam stworzyć Pracownię, w której oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną . Nasz zespół tworzą osoby zajmujące się różnymi obszarami zdrowia psychicznego, dzięki czemu znajdziesz u nas wsparcie, jakiego potrzebujesz.

Pomocnia Psycholog Poznań – zapraszamy.

pierwsza konsultacja z dyplomowanym psychologiem, w której psycholog pomagam rozwiązywać problemy relacji

Pierwsza konsultacja psychologiczna

Powyżej przedstawiliśmy różne formy pomocy psychologicznego, ale pamiętaj, że umawiając się do psychologa, nie musisz wiedzieć, która z nich byłaby dla Ciebie najodpowiedniejsza. Ustaleniu najbardziej użytecznej dla Ciebie formy wsparcia służą właśnie pierwsze konsultacje psychologiczne, ponieważ gabinet psychologiczny jest miejscem, w którym przede wszystkim zostaniesz wysłuchana/y.

Jak wygląda pierwsza konsultacja?

Pierwsza konsultacja jest spotkaniem dwójki ludzi w atmosferze zaufania, akceptacji i zrozumienia – tutaj nie ma miejsca na ocenę.

Na pierwszej konsultacji psycholog przedstawi Ci jej ramy – opowie ile trwa spotkanie, na czym polega tajemnica zawodowa, jaki jest jego tryb/sposób pracy. Później poprosi Cię, abyś opowiedział/a z jaką trudnością przychodzisz na tę konsultację – czym chciała/byś się zająć. Chcąc lepiej zrozumieć, z czym się zmagasz, psycholog będzie zadawać różne pytania dotyczące Twojego problemu, ale także tego, co niekoniecznie wiąże się z nim w sposób bezpośredni. To dlatego, że ów problem ma już swoją krótszą lub dłuższą historię i występuje w różnych kontekstach Twojego życia, które psycholog będzie próbował poznać i zrozumieć.

Po pierwszej lub kilku pierwszych konsultacjach wspólnie z psychologiem będziecie mogli podjąć decyzję, czy jest on osobą, która może być dla Ciebie wsparciem. Tą osobą nie zawsze jest pierwszy psycholog, do którego się zgłosisz i to też jest w porządku. Relacja terapeutyczna pełni niezwykle ważną funkcję w procesie pomocowym, dlatego to ważne, abyś się dobrze czuł/a w kontakcie z psychologiem, z którym miała/byś współpracować. Jeżeli podejmiecie decyzję o wspólnej pracy, będziecie mogli następnie omówić, jaka forma wsparcia byłaby dla Ciebie najbardziej użyteczna.

Pierwsza lub kilka pierwszych konsultacji służy zatem poznaniu się, podzieleniu się z psychologiem swoimi trudnościami (tak, aby mógł zaproponować Ci możliwe formy wsparcia), a także podjęciu decyzji o współpracy i określeniu jej ram.

Tajemnica zawodowa

Kluczowe zasady pracy zawodowej psychologa wyznacza Kodeks Etyczno-Zawodowy sformułowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – jedną z nich jest zasada poufności.

tajemnica zawodowa

Oprócz solidnej wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii i umiejętności terapeutycznych psycholog musi także doskonale rozumieć i przestrzegać zasady tajemnicy zawodowej. Jest ona filarem zaufania między psychologiem a klientem, a tym samym kluczowym elementem skutecznej pomocy psychologicznej. Psycholog jest osobą, wykonującą zawód zaufania publicznego, a co za tym idzie, jest zobowiązany do przestrzegania kodeksu etycznego i regulacji dotyczących tajemnicy zawodowej. Stanowi ona o obowiązku zachowania poufności wobec wszelkich informacji uzyskiwanych od klienta podczas terapii lub innych form pomocy psychologicznej. Oznacza to, że psycholog nie może ujawniać informacji o kliencie bez jego zgody, a ponadto jego obowiązkiem jest dbać o bezpieczne przechowywanie wszelkich zgromadzonych danych (notatek z sesji, korespondencji, danych kontaktowych itd.). 

Po co nam zasada poufności?

 1. Ochrona prywatności: Wolność w podejmowaniu decyzji o tym, czym i z kim chcemy się dzielić to prawo każdej osoby.
 2. Budowanie zaufania: Tajemnica zawodowa jest podstawą zaufania między klientem a psychologiem. W procesie uzyskiwania zmiany ważne jest budowanie autentycznej i bezpiecznej relacji terapeutycznej, która w terapii pełni niezwykle ważną funkcję.
 3. Ułatwienie otwartej komunikacji: Klienci odsłaniają się przed psychologiem z tym, co dla nich trudne, co intymne, czego być może nigdy wcześniej nie wypowiedzieli na głos. Aby było to możliwe, potrzebują czuć się swobodnie. Tylko w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania można bezpiecznie dzielić się swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami. 
 4. Profesjonalne podejście: Zasada tajemnicy zawodowej jest jednym z kluczowych elementów etyki zawodowej psychologa, której przestrzeganie stanowi o jakości pracy, a jej naruszanie wiązać się może zarówno z utratą zaufania klientów, jak i sankcjami prawnymi.

Zadaniem psychologa jest zatem nie tylko słuchanie i wspieranie, ale także tworzenie środowiska, w którym możesz swobodnie eksplorować swoje myśli, emocje, doznania. Tajemnica zawodowa jest więc fundamentem pracy, od którego zależy poczucie bezpieczeństwa osoby zgłaszającej się po pomoc – to zasada, wyrażająca szacunek do prywatności i wrażliwości klienta, a także do zaufania, którym obdarza on swojego terapeutę.

Superwizja

Powszechna jest opinia, że w zawodzie psychologa kształcenie nigdy się nie kończy. W obrębie interesujących ich zagadnień dotyczących zdrowia psychicznego psychologowie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach naukowych, kursach/szkoleniach/warsztatach oraz podejmując studia podyplomowe m.in. z zakresu psychoterapii, czy w dziedzinie seksuologii klinicznej.

Jedną z form doskonalenia swojej pracy jest także superwizja. Obowiązek uczestnictwa w niej to jedna z kluczowych zasad wykonywania zawodu psychologa. Superwizja to indywidualne spotkanie psychologa z superwizorem (szczególnie doświadczonym i ku temu przeszkolonym psychoterapeutą) lub z grupą innych psychoterapeutów prowadzoną przez superwizora – w przypadku superwizji grupowej.

Czemu służy superwizja?

Spotkania superwizyjne są przestrzenią m.in. do omówienia problemów etycznych, z którymi psychologowie spotykają się w pracy z klientami, do ewaluacji pracy terapeutycznej, doskonalenia narzędzi terapeutycznych, ale to także możliwość skonsultowania tego, czy stosowana metoda jest odpowiednia dla danego klienta i omawianego problemu, czy też nie. Można zatem stwierdzić, że superwizja stanowi pewną formę konsultowania, nadzoru i doskonalenia pracy terapeutycznej, której poddaje się psycholog, dbając o jakość udzielanej pomocy psychologicznej/terapeutycznej.


Wybierz psychologa z Pomocnia Poznań


ADRES

ul. Śniadeckich 5/2,
Poznań Centrum


E-MAIL

sekretariat@pomocnia-poznan.pl


NUMER TELEFONU

+48 795 795 202


GODZINY PRACY

Godz. przyjęć: pon – pt, 7:00 – 21:00
Godz. pracy sekretariatu: pon – pt, 12:00 – 17:00


O nas

Nasz zespół powstał dzięki przyjaźni i zrozumieniu jak ważna jest współpraca pomiędzy profesjonalnymi terapeutami o różnych specjalnościach. Ufamy, że różnorodność jaką proponujemy, może zaowocować dostępnością pomocy dla wielu osób o różnych potrzebach.

Znany Lekarz.

Pracownia Psychologiczna Pomocnia

Facebook

Ten komunikat jest widoczny tylko dla administratorów.
Wystąpił problem z wyświetlaniem wpisów z Facebooka. Zapasowa pamięć podręczna w użyciu.
Kliknij, aby wyświetlić błąd
Błąd: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication. Rodzaj: OAuthException

Kontakt

Poradnia Psychologiczna
Pomocnia Poznań

ul. Śniadeckich 5/2, 60-773 Poznań
nr tel. +48 795 795 202
sekretariat@pomocnia-poznan.pl

© 2023 Pomocnia Poznań | wykonanie: alpa